Slide 1

Slide 1

60 phút
60 phút 90 phút
250.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Massage chân

60 phút
60 phút 90 phút 120 phút
380.000 VNĐ 440.000 VNĐ 570.000 VNĐ

Massage đá nóng

60 phút
60 phút 90 phút 120 phút
320.000 VNĐ 380.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Green massage

60 phút
60 phút 90 phút 120 phút
320.000 VNĐ 380.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Massage theo kiểu truyền thống Việt Nam